Informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz zgodnie z art. 13 ust. 1 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych iwykonywania kar, wsprawieswobodnego przepływutakich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW informuję, iż: 1) administratorem danych osobowych przetwarzanych w Fabicholz Sp. z o.o. Sp. komandytowa jest Barbara Fabich – tel. 693293837, email: barbara@wizual-art.com.pl; 2) zgodnie z art. 37 ust 1 Ogólne rozporządzenie o ochronie danych nie ma obowiązku wyznaczenia inspektora dla administratorów i podmiotów przetwarzających w Fabicholz Sp. z o.o. Sp. komandytowa; 3) dane osobowe przetwarzane w Fabicholz Sp. z o.o. Sp. komandytowa służą do podjęcia działań w celu obsługi oraz realizacji zamówień na wykonanie i ewentualnie dostawę zamawianego materiału w przyjętym przez firmę obiegu dokumentacji; ponadto dane osobowe mogą być użyte w celach przesyłania korespondencji oraz w razie konieczności – do procedur związanych z windykacją należności; podanie danych osobowych jest warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji; nieudostępnienie niezbędnych danych spowoduje brak możliwości przyjęcia a tym samym realizacji zamówienia; 4) odbiorcami danych osobowych przetwarzanych w Fabicholz Sp. z o.o. Sp. komandytowa mogą być wyłącznie podmioty, którym takie uprawnienie ustawowo przysługuje; 5) dane osobowe przetwarzane w Fabicholz Sp. z o.o. Sp. komandytowa będą przechowywane jedynie przez okres na jaki pozwalają przepisy prawa w zakresie realizowanych zadań na podstawie: ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016r. wsprawieochronyosóbfizycznychwzwiązku zprzetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady2008/977/WSiSW; 6) każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza w zależności od celu przetwarzania jego danych osobowych przepisy: ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. lub Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 i. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW; 7) każdej osobie, której dane przetwarzane są w Fabicholz Sp. z o.o. Sp. komandytowa przysługuje prawo żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych odnoszącego się do jego danych osobowych, a w przypadku przetwarzania danych osobowych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych; 8) każdej osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. I lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych — przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 9) wszystkie dane osobowe przetwarzane w Fabicholz Sp. z o.o. Sp. komandytowa zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych posiadają wymóg ustawowy; 10) dane osobowe przetwarzane w Fabicholz Sp. z o.o. Sp. komandytowa na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4.